Taħriġ għall-Professjonisti dwar kif jagħtu aħbar ħażina

Positive Parenting Malta qabbdet koordinatur kliniku, is-Sa Elaine Schembri Lia, Psikologa Klinika u Terapista tal-Familja, biex tgħin fl-implimentazzjoni tat-taħriġ ‘Breaking the News’. Lokalment, it-taħriġ b’rabta ma’ ‘Breaking the News’ għall-professjonisti sar minħabba t-tnedija tal-Politika dwar it-Trobbija Pożittiva. Sa mill-fażijiet inizjali tal-abbozzar ta’ din il-politika u l-konsultazzjonijiet pubbliċi li saru f’dan ir-rigward, ġie rikonoxxut li l-għoti ta’ aħbar ħażina huwa suġġett importanti kemm għall-ġenituri kif ukoll għall-professjonisti. Sfortunatament, b’mod ġenerali, is-sħab tal-konsultazzjoni rrikonoxxew li minkejja l-importanza tiegħu, l-għoti ta’ aħbar ħażina ma ngħatax l-attenzjoni dovuta kemm f’termini ta’ taħriġ kif ukoll tal-aħjar prattika. Tabilħaqq, il-persuni kkonsultati rrikonoxxew li filwaqt li kull aħbar ħażina mogħtija teħtieġ sensittività, id-dijanjożi spiss tingħata minn professjonisti b’livelli varjati ta’ prattika klinika u fiduċja, f’kuntesti differenti, li jagħmlu spazju għal esperjenzi u konsegwenzi varjati.

Ilu rikonoxxut li t-twassil ta’ aħbarijiet sensittivi lill-ġenituri, lit-tfal u lill-familji huwa esperjenza li tbiddel il-ħajja ta’ dawk ikkonċernati, li tħalli impatt fuqhom u fuq il-progress li jagħmlu b’mod differenti maż-żmien.

L-ewwel sett ta’ taħriġ dwar ‘Breaking the News’ twettaq b’kollaborazzjoni bejn il-CRPD u l-Allied Health Care Services fl-2016. Wara s-suċċess ta’ dan il-programm ta’ taħriġ u l-ħtieġa rikonoxxuta għal aktar inizjattivi bħal dawn, it-Taskforce dwar it-Trobbija Pożittiva ddeċidiet li terġa’ tivvinta dan it-taħriġ fl-2020, din id-darba billi taħdem f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Pedjatriċi, mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Qwiebel u mad-Dipartiment tal-Istudji dwar id-Diżabilità fl-Università ta’ Malta. L-għan ta’ dan is-sett ġdid ta’ taħriġ kien li jindirizza l-ħtiġijiet diretti tal-apprendisti u tal-professjonisti li jaħdmu f’kuntesti fejn iridu jingħataw aħbarijiet ħżiena b’rabta ma’ sitwazzjonijiet ta’ qabel it-twelid u pedjatriċi, kif ukoll li jiffaċilita l-appoġġ li jista’ jiġi pprovdut lit-tfal u lill-familji wara tali għoti ta’ aħbarijiet ħżiena fit-tul.
It-taħriġ kellu l-għan li joffri seminars online qosra ta’ sagħtejn lil professjonisti li jaħdmu f’dawn il-kuntesti, inklużi psikologi, psikjatri, qwiebel, pedjatriċi, persunal tas-saħħa pedjatrika, edukaturi, ħaddiema soċjali, terapisti okkupazzjonali, infermiera, fiżjoterapisti, ħaddiema tas-saħħa mentali u terapisti tad-diskors, fost l-oħrajn. It-tama kienet li dan it-taħriġ jippermetti spazju fejn dawk li jattendu jkunu jistgħu jiksbu għarfien dwar l-aħħar evidenza empirika b’rabta mal-għoti ta’ aħbar ħażina li jista’ jiggwida l-prattika tagħhom, jisimgħu u jirriflettu fuq ix-xenarji ta’ każijiet ħajjin ippreżentati mill-ġenituri jew minn individwi li esperjenzaw it-twassil ta’ aħbarijiet lokali huma stess, kif ukoll jiddiskutu ma’ esperti u parteċipanti sħabhom dwar kwalunkwe qasam ta’ tħassib jew suġġett ta’ interess li kellhom.

Għanijiet Ewlenin tat-Taħriġ ‘Breaking the News’:

 • Li jingħata taħriġ lill-professjonisti li jagħtu aħbarijiet ħżiena lill-ġenituri u lill-membri tal-familja, speċjalment meta l-wild ġdid ikollu diżabilità.
 • Kif tittratta n-niket u kwistjonijiet ta’ kuljum

Sa issa, fl-2021 saret masterclass mill-esperta rinomata l-Professur Froma Walsh bit-titolu ‘Sustaining Family Resilience in the context of challenges with paediatric ill health, loss and disability’, flimkien ma’ 9 workshops, minn esperti lokali fil-qasam. Dawn intlaqgħu tajjeb u għalihom attendew aktar minn 600 professjonist minn diversi setturi. L-għan huwa li dawn is-seminars ikomplu fl-2022 bit-tama li jilħqu udjenza professjonali usa’ u possibbilment jgħinu indirettament aktar familji.

 

Din ta’ hawn taħt hija lista tas-seminars ta’ taħriġ ‘Breaking the news’:

 • Kif tagħti aħbar ħażina: X’għandek tagħmel u x’ma għandekx tagħmel – il-Professur Attard Montalto
 • Naħdmu fil-kuntest wara l-għoti ta’ aħbar ħażina – kollaborazzjoni mal-iskejjel, mas-servizzi, mal-komunità, mal-pari, eċċ. – sabiex insostnu l-inklużjoni għal kulħadd – Stephanie Farrugia
 • Nirrikonoxxu l-ħtiġijiet tal-ġenituri ta’ tfal b’diżabilità – Amy Camilleri Zahra u Dr Claire Azzopardi Lane
 • Nisimgħu u nagħtu vuċi lill-ħtiġijiet taż-żgħażagħ b’diżabilità – Elvira Psaila
 • Nifhmu u nkunu sensittivi għall-ħtiġijiet tal-ġenituri ta’ tfal żgħar meta jirċievu aħbarijiet/dijanjożi negattivi – Dr Elayne Azzopardi
 • Kif għandha tingħata l-aħbar ħażina qabel it-twelid meta jkun hemm diżabilità jew kundizzjoni inkompatibbli mal-ħajja – Stephanie Farrugia
 • Il-ħtieġa ta’ intervent multidixxiplinari, appoġġ olistiku, assistenza u segwitu wara li tingħata aħbar sensittiva lill-ġenituri – Mary Buttigieg Said u Nicole Calleja
 • L-għoti tal-aħbar ta’ diżabilità fit-twelid: L-esperjenza tal-pedjatrija – Rebecca Mizzi u l-Professur Simon Attard Montalto
 • L-għoti tal-aħbar ta’ diżabilità meta jkun hemm kwistjonijiet ta’ saħħa mentali tal-ġenituri – Emma Beck
 • L-appoġġ għas-sistema kollha tal-familja wara li tingħata aħbar negattiva – inklużi l-missirijiet, l-aħwa u l-membri tal-familja estiża – Elaine Schembri Lia
 • Kif nagħtu aħbar lill-ġenituri dwar disturbi fl-iżvilupp newroloġiku li ssir dijanjożi tagħhom fis-snin bikrin – Dr Christopher Sciberras
 • Kif nieħdu ħsieb lilna nfusna bħala professjonisti li naqsmu “l-aħbar” u li ripetutament niffaċċjaw ċirkostanzi diffiċli ma’ dawk li nieħdu ħsieb – Charlene Attard Falzon

Aktar Qari

Ikkuntattjana

Għandek mistoqsija? Ikkuntattjana issa… aħna nistgħu ngħinu!